Domov

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec sa nachádza v priestoroch starého kaštieľa, ktorý bol vybudovaný v prvej polovici 19. storočia v osade Štrkovec, ktorá patrí územne pod obec Šoporňa a je od nej vzdialená 7 km.

V súčasnej dobe poskytuje naše zariadenie celoročnú a dennú starostlivosť 56 klientom vo veku od 0 do 50 rokov s primárnou diagnózou mentálna retardácia. K tejto diagnóze majú mnohí naši klienti pridružený ešte ďalší postih, /VNP/ napr. telesný (DMO, qvadruparéza, hemiparéza), sluchový (surdomutitas, zvyšky sluchu), zrakový (so zvyškami zraku, nevidiaci), poruchy reči, psychiatrické ochorenia (poruchy správania, schizofrénia, depresie), autizmus.

V DSS Šoporňa – Štrkovec poskytujeme:

 • ubytovanie, 
 • stravovanie, 
 • zaopatrenie, 
 • ošetrovateľskú starostlivosť - medikácia, ošetrovanie, starostlivosť o oblečenie, stravovanie a hygienu klientov, 
 • rehabilitačnú starostlivosť - kompenzácia telesných postihov a rozvíjanie motorických zručností, 
 • výchovnú starostlivosť - vedenie klientov k samostatnosti, rozvíjanie rozumových schopností, učenie sa novým spôsobilostiam v oblasti sebaobsluhy ako je obliekanie, ranná a večerná osobná hygiena, stolovanie, sociálne zručnosti, celkový rozvoj osobnosti klientov.

Každý klient nášho zariadenia má vypracovaný individuálny výchovný plán a stimulačný program, ktorý vychádza z ich vývinovej úrovne, z už dosiahnutých schopností a vynárajúcich sa schopností v oblasti samostatnosti, sebaobsluhy, z ich osobitostí vyplývajúcich z ich životnej cesty ( anamnézy ), citového prežívania, túžob a želaní, rozumových schopností, motorických zručností, komunikácie a sociálneho správania.

Na základe tohto programu s ním pracujeme.

ocenenia pracovníkov:

 • Biele srdce – slov . komora sestier a pôr. Asistentiek dostala ho hlavná sestra nášho zariadenia – dipl. psychiatrická sestra Oľga Haringová
 • Medaila predsedu TTSK za mimoriadne pracovné výsledky a záslužnú prácu v oblasti zdravotníctva – toto ocenenie dostala hlavná sestra nášho zariadenia – dipl. psychiatrická sestra Oľga Haringová
 • Pamätný list predsedu TTSK bol udelený kolektívu zdravotníckych pracovníkov nášho zariadenia
 • Nominácia na dar roka 2010 pre Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka DSS

Naše najvýznamnejšie aktivity

1. MAKATON – ako jedno z prvých zariadení sociálnych služieb na Slovensku začal náš vyškolený personál učiť klientov jazykový program pre mentálne postihnutých MAKATON. Prostredníctvom tohoto alternatívneho komunikačného systému sa nám naskytla možnosť lepšie porozumieť našim klientom a pomôcť im vyjadriť svoje túžby, potreby, želania, ale aj ich radosti a starosti, čím sme výrazne prispeli k eliminácii problémového správania.

V zariadení sme v roku 2008 ako prví na Slovensku zriadili: 

2. DETSKÉ ODDELENIE od 0 – 3 rokov – je to  oddelenie pre ťažko postihnuté deti od 0 – 3 rokov. Ide o to, že rodičia, ktorí chceli dať na Slovensku postihnuté dieťatko do zariadenia z dôvodu, že sa o neho nedokázali postarať, museli sa ho právne zriecť. Keď ho umiestnime v našom zariadení tento krok nemusia podstúpiť, môžu kedykoľvek prísť bábätko navštíviť, konzultovať s personálom a pod.

V snahe poskytnúť autistickým klientom nášho zariadenia  čo najväčšiu kvalitu života, zriadili sme v roku 2001 v našom zariadení ( zo schváleného projektu z výťažku lotérii a hier)

3. AUTISTICKÉ ODDELENIE – v ktorom pracuje samostatná skupina zameraná na prácu s klientmi vykazujúcimi znaky autistického spektra. V súčasnosti pracuje 1 vychovávateľ individuálne s dvomi autistickými klientmi podľa zásad komplexného programu pre autistov TEACCH. S touto metodikou sú postupne certifikovaným školením oboznamovaní výchovní a zdravotní pracovníci zariadenia, aby sme zabezpečili čo najväčší odborný prístup k tejto skupine našich klientOkrem každodennej výučby našich klientov v autistickej miestnosti ponúkame:

 • poradenstvo rodinám s autistickým dieťaťom, 
 • robíme návrhy individuálnych výchovných programov, 
 • ponúkame intervenciu – odbornú pomoc - v školách a zariadeniach, ktoré integrujú deti s autizmom v procese vzdelávania, 
 • odborné konzultácie pedagógom.

Od roku 2003 máme v zariadení / na základe úspešného projektu z Lotérií a hier/ 

4. MONTESSORI TRIEDU – toto oddelenie je prístupné všetkým klientom, ale v súčasnosti sa prioritne zameriavame na prácu najmä s klientmi so strednou a ťažkou mentálnou retardáciou. Inšpirovali sme sa učením Marie Montessori, ktorá výchovu vnímala ako pomoc životu. Podľa nej: „ Pomáhať životu je prvým a základným princípom. „ Človek sa má rozvíjať sám, rešpektujúc v sebe pôsobiaci zákon vývinu.“ Našim cieľom je, aby si klienti prirodzenou cestou osvojovali praktické zručnosti a postupne ich osvojenie prenášali do bežných denných činností. 

V zariadení intenzívne a úspešne prebieha

5. SEXUÁLNA VÝCHOVA MP – riaditeľka DSS Mgr. Mária Tóthová bola v r. 2001 koordinátorkou projektu MPSVR SR „Odborná príprava pracovníkov krajských úradov a zariadení sociálnych služieb v problematike sexuálnej výchovy a prípravy na partnerstvo.“ 

Na základe tejto aktivity je v SR vyškolených 12 odborníkov na sexuálnu výchovu MP. Spolu s ďalšími dvomi vychovávateľmi nášho zariadenia sú držiteľmi certifikátu oprávňujúceho vykonávať poradenstvo k sexuálnej výchove u mentálne postihnutých detí a mládeže a zároveň certifikátu oprávňujúceho vykonávať vzdelávanie ďalších osôb v tejto problematike – trénerstvo prvého stupňa.

Filozofiou nášho zariadenia je zabezpečiť každému klientovi čo možno najvyššiu kvalitu života. Skvalitňovať život mentálne postihnutých občanov znamená smerovať k ich integrácii. Našim mimoriadne úspešným projektom sme získali priestory na 

6. CHRÁNENÉ BÝVANIE – v obci Dlhá nad Váhom, kde 4 naši klienti kopírujú bežný rodinný život.

Týmto u našich klientov vzrástli schopnosti vo všetkých oblastiach ich rozvoja. Ide sociálne spôsobilosti ako je komunikácia,  vyššia schopnosť samostatného rozhodovania, uzatváranie kompromisov, spolupráca, bežné denné zručnosti v oblasti prípravy jedla, upratovania, nakupovania, cestovania. 

Veľký význam a dovolím si tvrdiť, že nielen zdravotný, ale aj výchovno – stimulačný pre našich klientov má 

7. REHABILITAČNÁ MIESTNOSŤ – v ktorej pracuje vyškolená pracovníčka. 

Okrem vysoko odbornej rehabilitačnej starostlivosti poskytujeme našim klientom pravidelné ošetrenie rúk a nôh v priestore 

8. PEDIKÚRA MANIKÚRA ,

tiež aromaterapia, liečba kameňmi, 

Naši klienti majú vytvorené vlastné

KNIHY ŽIVOTA  - ktoré im pomáhajú k sebauvedomovaniu a seba vyjadreniu prostredníctvom fotografií a kresieb seba, rodiny a priateľov.

Zo schváleného projektu TOP EVENTS sa nám podarilo zrealizovať 

10. ARTETERAPEUTICKÁ DIELŇA – v nej sa nachádza keramická pec na vypaľovanie výrobkov z hliny a iného modelovacieho materiálu. Klienti v rámci výchovnej činnosti vyrábajú z hliny rôzne dekoračné predmety a darčeky. Okrem hliny používajú na výrobu didaktických hračiek a pomôcok drevo, drevotriesku, papier, látky, vlnu, prírodniny. Práca v dielni umožňuje našim klientom nielen zmysluplne pracovať, ale pozitívne ovplyvňuje aj ich prežívanie a vnímanie seba samého.

V rámci pracovnej terapie sme zariadili

11.  ZÁHRADNÍCKU DIELŇU -  špeciálnymi strojmi, náradím a oblečením pre klientov. Toto vzniklo tiež z projektu Hodina deťom a klienti svojpomocne upravujú okolie zariadenia.

Pri domove máme zriadený 

12. ŠPORTOVÝ KLUB OÁZA – v rámci ktorého sa úspešne zúčastňujeme špeciálnych olympiád v zahraničí a na Slovensku najmä v atletických pretekoch a pretekoch v behu na lyžiach. Zároveň sa zúčastňujeme podobných aktivít aj v rámci udržiavania priateľských vzťahov s inými domovmi sociálnych služieb.

V našom zariadení

13. PODPORUJEME RELIGIOZITU – uskutočňujú sa tu sväté omše, ktorých sa klienti veľmi radi a ochotne zúčastňujú spolu so zamestnancami a priateľmi domova.

Všetci klienti nášho zariadenia prijali podmienečne sviatosť krstu, 

prijali sviatosť prijímania 2006 a 

sviatosť birmovania 2007

Našou významnou aktivitou sú

14. MEDZINÁRODNÉ VÝMENY – klienti nášho zariadenia sa zúčastňujú medzinárodných multilaterálnych stretnutí ľudí so špeciálnymi potrebami, kde dôstojne reprezentujú Slovenskú republiku. Najužšiu pracovnú spoluprácu sme nadviazali so zariadením v nemeckých dielňach pre postihnutých v Bottrope pri Dortmunde, kde sme boli na pracovnej návšteve, pokračovaním ktorej, bolo stretnutie riadiacich pracovníkov z Dortmundu v našom domove. Výsledkom tejto návštevy bolo dvojtýždňové zaškolenie našich  3 pracovníkov /Bc, Kočíkovej, dipl. sestry p. Haringovej a p. Hambálka/ spolu s 2 klientmi priamo v pracovných dielňach. 

A 6 týždňový výcvikový pobyt imobilného klienta nášho zariadenia  priamo zapojeného do všetkých činností v zariadení v Bottrope v roku 2010.

Cieľom je získať čo najviac poznatkov a skúseností pre rozšírenie činnosti nášho zariadenia o školiace pracovisko pre mentálne postihnutých ľudí z celého Slovenska..

Poriadame úspešné

15. AKCIE 

 • kultúrne,
 • športové, 
 • predajné, 
 • výstavné – kde klienti a pracovníci zariadenia dôstojne reprezentujú náš domov.

Medzi najvýznamnejšie kultúrne patrí: 

3 dňová – Prehliadka umeleckej tvorivosti MP klientov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

ŠTRKOVECKÁ BARÓNKA, 

kedy sa klienti predstavujú v kategóriách tanečná, hudobná, dramatická a výtvarná.

Naše zariadenie navyše hrá pre všetkých divadlo – klienti a zamestnanci spoločne, čo vo veľkej miere prispieva k spolupatričnosti a súdržnosti. Takto sme už napr. stvárnili rozprávku Snehulienka, Včielka Maja, zahrali si príbeh o Olympe, tiež komický príbeh o zdravotníctve a tradície a zvyky na Slovensku. Podľa jednotlivých tém ladíme výtvarnú výstavu, ktorú inštalujeme spolu s prihlásenými zariadeniami deň pred slávnostným otvorením Štrkoveckej Barónky v priestoroch KD v Galante.

ďalej

Troj - dňová medzinárodná akcia Medzinárodné rybárske preteky MP 

ZLATÁ RYBKA

Táto sa teší mimoriadnej obľube. Z každého kraja Slovenska je zastúpené jedno zariadenie sociálnych služieb, iba z TTSK dve, jedno štrkovecké a druhé podľa poradia. Zahraniční hostia sú z Rakúska, Maďarska, Čiech a Nemecka.

Ďalšia úspešná a obľúbená akcia je 

STROM ŽIVOTA – ide o integrovanie MP klientov medzi intaktnú populáciu – žiakov ZŠ v Pate, formou tvorivých dielní, kedy MT-tí spolu so žiakmi vyrábajú ozdoby z rôznych materiálov a zdobia pripravený strom, ktorý sa spoločným pričineným zmení na nádherný farebný.

HALLOWEEN  - halloweensky galavečer – akcia poriadaná pre klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Na tejto akcii naše zariadenie v elegantných maskách prostredníctvom hrania živých fotiek predstavuje v jednotnom vystúpení, zamestnanci s klientmi, vždy iné historické obdobie, prípadne iné zaujímavé okolnosti nášho života.

16. Naši klienti vydali zbierku básní – rok 2007 bol krst tejto knihy, odvtedy v rokoch 2009 a 2010 sa naši klienti zúčastnili medzinárodnej súťaže Rozhľady, kde v poézii a próze obsadili 1. a 2. miesta.  

17. Naše zariadenie poskytuje priestor na vykonávanie študentskej praxe, poradenstva pre študentov a exkurzie.

18. Zariadenie poriada medzinárodné konferencie, pracovné porady v rámci SLOVENSKA  A TTSK a samozrejme vlastné semináre a školenia v rámci zariadenia

19. V zriaďovateľskej pôsobnosti máme Zariadenie pestúnskej starostlivosti Križovany nad Dudváhom

20. V zriaďovateľskej pôsobnosti máme a tiež Zemianske Sady, kde ak sa to podarí v prvej polovici roka 2009 vytvoríme

30. miest pre postihnutých občanov s chránenými dielňami.

Ciele a Supervízia do budúcnosti

Našim prvoradým cieľom je skvalitnenie života, bývania a práce klientov a zamestnancov zariadenia, splnenie európskych noriem na prevádzku. 

Nové druhy sociálnych služieb v kraji:

V prípade realizácie plánovaného projektu Zelená lúka získame v TSK

 • zaškolovacie pracovisko pre mentálne postihnutých, ktoré ešte na Slovensku nemáme, 
 • sociálne poradenstvo
 • sexuálne poradenstvo, prednášky,
 • autistické poradenstvo
 • diagnostiku a rediagnostiku pre mentálne postihnutých, 
 • poradenstvo a stáže pre študentov, pracovníkov zariadení a školstva.
 • Vysoko špecializované zariadenie pre deti od 0 – 3 rokov

Básne klientov

STROMY

Keď zakričím v lese,

ozvú sa mi víly.

Prosia o pomoc,

hľadajú mamu.

Chlapček povedal,

nájdem svoju mamu

a budem s ňou snívať.

Jelenček nemá vodu.

Chlapček rozbil ľad,

napi sa jelenček.